Algemene voorwaarden

1. Deze Algemene (leverings-)voorwaarden voor Pakketexpres.nl zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangaande de aanlevering en verzending van pakketten in opdracht van koper en verkoper.

1.2 Koper en verkoper zijn opdrachtgever

2. Pakketten/opdrachten:

2.1 Maximaal gewicht: 30kg, Maximale lengte: 175 cm, Maximale omtrek* Plus (grootste) lengte: 300 cm (*omtrek = dubbele breedte plus dubbele hoogte).Pakketten die niet voldoen aan de eisen worden door onze pakketdienst niet aanvaard. Kosten voor het retour sturen van onaanvaardbare pakketten worden verhaald op de opdrachtgever.

2.2 Het is de taak van de opdrachtgever om te zorgen voor het adequaat verpakken en adresseren van pakketten. De verpakking van de goederen wordt uitgevoerd door de afzender of minstens onder zijn volledige verantwoordelijkheid. De afzender zal de goederen beschermen tegen alle risico’s van het vervoer, o.m. rekening houdend met de aard van de inhoud, de bestemming en de handelingen, eigen aan het vervoer. De afzender zal er in het bijzonder over waken, dat de inhoud of een deel ervan niet kan weggenomen worden zonder de verpakking te beschadigen. Hij zal vermijden meerdere met tape samengekleefd of met touw samengebonden pakjes aan Pakketexpres.nl toe te vertrouwen. Pakketexpres.nl houdt zich het recht voor goederen te weigeren die niet voldoen aan de hoger vermelde vereisten.
Pakketten moeten dusdanig zijn verpakt en beplakt dat Pakketexpres.nl met een of twee kleine messneden het kan openen zonder de verpakking te beschadigen en deze ook weer met een of twee tape-toepassingen degelijk kan sluiten.

2.3 Transport via het door Pakketexpres.nl gekozen transportsysteem vereist een zodanige verpakking, dat deze de goederen voldoende beschermt tegen de belasting veroorzaakt door automatische sorteermachines en mechanische overslag.
3 Uitsluiting van verzending
3.1 Het volgende is uitgesloten van verzending binnen de pakketdienst
3.1.1 Alle pakketten, die niet voldoen aan de productspecificatie zoals vermeld in art. 2.
3.1.2 Goederen van bijzondere waarde, in het bijzonder kostbare edelmetalen, antieke e/o te kostbare echte sieraden, edelstenen, echte parels, antiquiteiten, kunstvoorwerpen met een te hoge schattingswaarde.
3.1.3 Geld, oorkondes, documenten, waardepapieren en voorwerpen die een geldswaardige prestatie vertegenwoordigen.
3.1.4 Bont, tapijten, pols-en zakhorloges, overige sieraden evenals lederwaren met een waarde hoger dan €1.250,00.
3.1.5 Overige goederen, indien hun waarde ligt boven €1.250,00.
3.1.6 Pakketten waarvan inhoud, transport of uiterlijke vorm strijdig zijn met internationale wettelijke bepalingen.
3.1.7 Gevaarlijke of snel bederfelijke goederen, levende of dode dieren, medische of biologische proefobjecten, medisch afval, menselijke resten, lichaamsdelen of organen.
3.1.8 Zendingen met een inhoud waarvan de door Pakketexpres.nl gebruikte vervoerders bepaald deze niet kunnen of willen vervoeren.

3.1.9 Bij grensoverschrijdend transport.-Goederen waarvan de import of export verboden is of speciale vergunningen vereist volgens de richtlijnen van de betreffende landen van verzending, doorvoer en aflevering.-Goederen, waarvoor een waarde is aangegeven als bedoeld in artikel 24 van de CMR of waarvoor een verklaring van bijzonder transportbelang is afgegeven als bedoeld in artikel 26, alinea 1 van de CMR.

3.2 Pakketexpres.nl controleert of een verzending uitgesloten is van verzending naar de koper. Indien dit het geval is zal de opdracht worden geannuleerd.

3.3 Het is binnen Pakketexpres.nl-proces toegestaan de aanvaarding of verdere verzending van pakketten te weigeren, als er een reden is om te veronderstellen dat het pakket van verzending is uitgesloten conform alinea 3.1.
Het aannemen van goederen die uitgesloten zijn conform alinea 3.1. betekent niet dat er wordt afgezien van het uitsluiten van verzending.

3.5 Pakketexpres.nl mag van goederen gebruik maken of ter afwending van gevaar vernietigen die van transport zijn uitgesloten maar waren aanvaard, voor zover de situatie het rechtvaardigt, vooropgesteld dat de opdrachtgever in kennis wordt gesteld.

4 Aangeboden dienst

4.1 Onze diensten omvat:
4.1.1 Het zorgen voor transport door vrachtvervoerders, het aannemen, de overslag en het doen bezorgen van pakketten bij de vrachtvervoerders die internationale expeditie voor Pakketexpres.nl verzorgen.

4.2 Gegarandeerde aflevertijden zijn niet overeengekomen.

5 Vergoeding voor geleverde diensten.

5.1 Voor zover geen afwijkende overeenkomsten worden gesloten, zijn de gebruikelijke vergoedingen voor geleverde diensten van toepassing, in overeenstemming met de prijslijst zichtbaar op de website. Prijzen kunnen daarbij dagelijks veranderen. Van toepassing zijn de prijzen die op de dag van orderplaatsing gelden.

5.2 Kosten voor retourzendingen uit het buitenland kunnen afzonderlijk aan de opdrachtgever worden berekend.
5.3 Moeten transportvergoedingen, kosten of uitgaven door een buitenlandse ontvanger betaald worden of zijn ze door hem veroorzaakt, dan moet de opdrachtgever deze bedragen betalen als ze niet bij een eerste verzoek door de buitenlandse ontvanger betaald worden.

6 Aansprakelijkheid

6.1 De opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade die optreedt tussen de tijd van fysiek ontvangst van pakket, gestuurd door opdrachtgever en aflevering van het pakket bij de transporteur/expediteur.-
6.1.1 Bij verzending van pakket van opdrachtgever naar opdrachtnemer is de aangenomen transporteur aansprakelijk.
6.1.2 Wanneer het pakket door Pakketexpres.nl afgeleverd bij de transporteur/expediteur is deze transporteur aansprakelijk.
6.2 Behalve de wettelijk geregelde gevallen is aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van pakketten uitgesloten wanneer:
-het transport ervan overeenkomstig alinea 3.1 is uitgesloten.
-de schade door handelingen of nalatigheid van de opdrachtgever, de ontvanger, of hun assistenten is opgetreden.
-de schade werd veroorzaakt aan het gebruikte verpakkingsmateriaal.
-schade aan breukgevoelige goederen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot glas, en aardewerk, gietijzer.
-schade aan televisies en/of monitoren, welke is ontstaan door het bezwijken van de ophanging van de beeldbuis.
-schade die is ontstaan aan harde schijven en opgetreden ontregelingen van schrijf-en leeskoppen bij computers , computeronderdelen en printers.
-verzending van meerdere colli / pakketten /dozen die tot een zending zijn gebundeld, niet zijnde een pallet.
-Pakketexpres.nl is niet aansprakelijk voor gevolgschade.

6.3 Naast de wettelijk geregelde gevallen is de opdrachtgever, in geval van eigen schuld of die van zijn assistenten, volledig aansprakelijk voor alle uitgaven, kosten of schade die door het verzenden van in alinea 3.1. uitgesloten zendingen worden veroorzaakt aan materieel of vervoermiddelen van het Pakketexpres.nl en aan andere aan het Pakketexpres.nl toevertrouwde zendingen evenals voor al het lichamelijk letsel en overige kosten.

6.4 In geval van schade dient deze binnen 5 werkdagen aan Pakketexpres.nl te worden gemeld.

7 Verzekering

7.1 Er is voor ieder pakket een verzekering die schade ontstaan zijn wanneer Pakketexpres.nl aansprakelijk is voor het pakket.

7.2 Algemene Vervoerscondities 2002 AVC €3.40 per kilogram met een eigen risico van €50,00 per pakket-schade wordt berekend op basis van de inkoopwaarde van de afzender, ingeval de zending reparatiegoederen bevat ,wordt een afschrijving van 25% per jaar toegepast.

7.3 De verzekering die de aansprakelijkheid overschrijdt is alleen van toepassing voor de opdrachtgever. Hieruit voortkomende claims kunnen niet aan derden worden overgedragen.

7.4 De verzekering die de aansprakelijkheid overschrijdt geldt niet voor pakketten voor welke ergens anders een verzekeringsdekking bestaat.

8 Afwijkende overeenkomsten

8.1 Afwijkende overeenkomsten dienen schriftelijk te worden opgesteld.

9 Plaats van nakoming en bevoegde rechtbank.

9.1 Op de binnen de Pakketexpres.nl verrichte werkzaamheden is Nederlands Recht van toepassing. Leemtes in de regeling dienen met behulp van het Nederlands Recht te worden opgevuld.

10 Tarieven

10.1 Opdrachtnemer behoudt zich het recht binnen de Pakketexpres.nl geldende tarieven tussentijds te wijzigen indien toegezegde aantallen niet bereikt worden en indien als gevolg van externe omstandigheden veranderingen in kosten noodzakelijk zijn.

11 Betalingen
11.1 Alle betalingen dienen vooraf te geschieden voordat Pakketexpres de order verder verwerkt.

12 Het proces

12.1 Het pakket wordt bij Pakketexpres.nl aangemeld en verzendklaar gemaakt door de opdrachtgever.

12.2 De opdracht wordt online betaald waarnaar de opdrachtgever een zendingsbevestiging met een (betaalde) pakketsticker/ frankeringbewijs die het pakket naar de opslag van Pakketexpres.nl laat komen.

12.3 De opdrachtgever plakt de verzendsticker op het pakket en brengt het naar de transporteur.

12.4 Wanneer het pakket aankomt bij Pakketexpres.nl zal de zending worden aangemeld bij een nieuwe transporteur in opdracht van de opdrachtgever.

12.5 Pakketexpres transporteert het pakket naar het postsorteercentrum van de transporteur waarna het (internationaal) uit gesorteerd wordt en uiteindelijk in uitlevering komt op de plek van bestemming.

12.6 Wanneer Pakketexpres.nl de zending bij een transporteur aanmeld zal daar een pakket/volgnummer bij worden gegeven. De opdrachtgever krijgt bij elke aanmelding bevestiging van de opdrachtnemer met het bijbehorende pakket/volgnummer.

13. Nader bepaald

13.1 Opdrachtgever geeft middels de bevestiging van zijn/haar opdracht akkoord voor het gebruik van transporteurs die vermeld staan in ‘’Partners’’ onder alinea 15.2.

13.2 Opdrachtgever geeft middels de bevestiging van zijn/haar opdracht akkoord tot alle algemene voorwaarden die gelden bij de transporteurs die vermeld zijn onder ‘’Partners’’ in alinea 15.2.

13.3 Alle niet bepaalde voorwaarden waarbij partijen niet tot overeenstemming komen zullen via het Nederlands recht worden behandeld en een uitspraak van de rechter zal hierin bindend zijn.

14. Overige informatie, tarieven en werkwijze Informatie hierover zal altijd overeenkomstig de informatie als getoond en beschreven op de website van Pakketexpres.nl zijn.

15. Partners
15.1 Pakketexpres.nl werkt voor transport naar Pakketexpres.nl en naar de eindbestemming vermeld door de opdrachtgever met (internationale transporteurs). Hieronder een lijst aan wie we transportopdrachten geven met de bijbehorende algemene voorwaarden.

– Bpost: https://www.bpost.be/nl/algemene-voorwaarden

– PostNL: https://www.postnl.nl/algemene-voorwaarden/

– Post Luxembourg: https://business.post.lu/documents/10181/4756848/General+Terms+and+Conditions+of+POST+Courrier-new.pdf/07a618e0-da4b-42e6-a8df-068b65db67d2

– USPS: https://about.usps.com/publications/pub141/html/summary-of-tnc.html

– UPS: https://www.ups.com/assets/resources/media/en_US/terms_service_us.pdf

– Canada Post: https://www.canadapost-postescanada.ca/cpc/doc/en/support/articles/general-terms.pdf

– Fedex: https://www.fedex.com/nl-nl/terms-of-use.html